นโยบายการลงทุน

 

 

             ครึ่งปีแรก

 

                          นโยบายตราสารหนี้

                          นโยบายตราสารทุน

                          นโยบายอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน

                          นโยบายการลงทุนกองทุนตราสารทุนต่างประเทศ

 

 

 

             ครึ่งปีแรก

                          นโยบายตราสารหนี้

                          นโยบายตราสารทุน

                          นโยบายอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน

                          นโยบายการลงทุนกองทุนตราสารทุนต่างประเทศ

 

 

             ครึ่งปีหลัง

 

                          นโยบายตราสารหนี้

                          นโยบายตราสารทุน

                          นโยบายอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน

                          นโยบายการลงทุนกองทุนตราสารทุนต่างประเทศ

 

           ครึ่งปีแรก

                          นโยบายตราสารหนี้

                          นโยบายตราสารทุน

         

          ครึ่งปีหลัง

                          นโยบายตราสารหนี้

                          นโยบายตราสารทุน

                          นโยบายอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน

                           นโยบายตราสารหนี้

                           นโยบายตราสารทุน

                            นโยบายตราสารหนี้

                           นโยบายตราสารทุน

                            นโยบายตราสารหนี้

                           นโยบายตราสารทุน

 

   

ปี ครึ่งปีแรก   ครึ่งปีหลัง
นโยบายตราสารหนี้

(EGAT1) 

นโยบายตราสารทุน

(EGAT2) 

นโยบายตราสารหนี้

(EGAT1) 

นโยบายตราสารทุน

(EGAT2) 

2559 นโยบายตราสารหนี้     
  นโยบายตราสารทุน       นโยบายตราสารหนี้
นโยบายตราสารทุน       
2558 นโยบายตราสารหนี้     
  นโยบายตราสารทุน        นโยบายตราสารหนี้ (ปรับปรุง)
นโยบายตราสารทุน      
2557 นโยบายตราสารหนี้     
  นโยบายตราสารทุน       นโยบายตราสารหนี้ นโยบายตราสารทุน      
2556 นโยบายตราสารหนี้        นโยบายตราสารทุน       นโยบายตราสารหนี้ นโยบายตราสารทุน      

 

 

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ซึ่งจดทะเบียนแล้ว    (ฝ่ายบริหารการเงิน)        53 หมู่ 2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี  อาคาร ท.100 ชั้น 2 ห้อง 226

ผู้รับผิดชอบข้อมูล: นายมนัส เลาหบุตร (บช.10) โทร.65573, นางพัชรินทร์ วรแสงศรีจำเริญ (บช.9 ) โทร.65572       ผู้ดูแลเว็บไซต์: น.ส.พิทยนันท์ เย็นเป็นสุข (พช.6) โทร. 65537

จำนวนผู้เข้าชม Website   (ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 )                      ท่านสามารถรับชม Website ให้สวยงามด้วย 249137482 Firefox & appicns Chrome Google Chrome  

Mail EGAT | VPN Access นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล กฟผ.