รายงาน กช 1.1 และ กช 1.2 ปี 2565

ปี 2565

 

นโยบายการลงทุน

มกราคม นโยบายตราสารหนี้
นโยบายตราสารทุน นโยบายอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน นโยบายตราสารทุนต่างประเทศ
กุมภาพันธ์ นโยบายตราสารหนี้ นโยบายตราสารทุน นโยบายอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน นโยบายตราสารทุนต่างประเทศ
มีนาคม นโยบายตราสารหนี้ นโยบายตราสารทุน นโยบายอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน นโยบายตราสารทุนต่างประเทศ
เมษายน นโยบายตราสารหนี้ นโยบายตราสารทุน นโยบายอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน นโยบายตราสารทุนต่างประเทศ
พฤษภาคม นโยบายตราสารหนี้ นโยบายตราสารทุน นโยบายอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน นโยบายตราสารทุนต่างประเทศ

 

                                                                                                                                                                                           ดูรายงาน กช.1.1 และ กช.1.2 ย้อนหลัง

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ซึ่งจดทะเบียนแล้ว    (ฝ่ายบริหารการเงิน)        53 หมู่ 2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี  อาคาร ท.100 ชั้น 2 ห้อง 226

ผู้รับผิดชอบข้อมูล: นายมนัส เลาหบุตร (บช.10) โทร.65573, นางพัชรินทร์ วรแสงศรีจำเริญ (บช.9 ) โทร.65572       ผู้ดูแลเว็บไซต์: น.ส.พิทยนันท์ เย็นเป็นสุข (พช.6) โทร. 65537

จำนวนผู้เข้าชม Website   (ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 )                      ท่านสามารถรับชม Website ให้สวยงามด้วย 249137482 Firefox & appicns Chrome Google Chrome  

Mail EGAT | VPN Access นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล กฟผ.