2558

ประกาศกองทุน ที่ กส-กฟผ 7/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนและหรือสัดส่วนการลงทุน

ประกาศกองทุน ที่ กส-กฟผ 6/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสม ประจำปี 2559

ประกาศกองทุน ที่ กส-กฟผ 5/2558 เรื่อง การแก้ไขข้อบังคับกองทุน หมวด 10 ว่าด้วย การเลือกนโยบายการลงทุนของสมาชิก ข้อ 40

ประกาศกองทุน ที่ กส-กฟผ 4/2558 เรื่อง การแก้ไขข้อบังคับกองทุน หมวด 2 ข้อ 4 (10) หมวด 3 ข้อ 7 หมวด 4 ข้อ 8,ข้อ 12 หมวด 11 ข้อ 41

ประกาศกองทุน ที่ กส-กฟผ 3/2558 เรื่อง การแก้ไขข้อบังคับกองทุน หมวด 4 ว่าด้วย เงินสะสม เงินสมทบ และเงินหรือทรัพย์สินอื่นที่มีผู้อื่นอุทิศให้ ข้อ 8 ให้สมาชิกที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมให้เปลี่ยนแปลงได้เดือนละ 1 ครั้ง

ประกาศกองทุน ที่ กส-กฟผ 2/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสม

ประกาศกองทุน ที่ กส-กฟผ 1/2558  เรื่อง กำหนดการแจ้งเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนประจำปี 2558

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ซึ่งจดทะเบียนแล้ว    (ฝ่ายบริหารการเงิน)        53 หมู่ 2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี  อาคาร ท.100 ชั้น 2 ห้อง 226

ผู้รับผิดชอบข้อมูล: นายมนัส เลาหบุตร (บช.10) โทร.65573, นางพัชรินทร์ วรแสงศรีจำเริญ (บช.9 ) โทร.65572       ผู้ดูแลเว็บไซต์: น.ส.พิทยนันท์ เย็นเป็นสุข (พช.6) โทร. 65537

จำนวนผู้เข้าชม Website   (ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 )                      ท่านสามารถรับชม Website ให้สวยงามด้วย 249137482 Firefox & appicns Chrome Google Chrome  

Mail EGAT | VPN Access นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล กฟผ.