คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

 

ปี 2539-2550

คณะกรรมการกองทุนตามคำสั่ง กฟผ.ที่ ค.84/2550
คณะกรรมการกองทุนตามคำสั่ง กฟผ.ที่ ค.57/2550
คณะกรรมการกองทุนตามคำสั่ง กฟผ.ที่ ค.24/2550
คณะกรรมการกองทุนตามคำสั่ง กฟผ.ที่ ค.105/2549
คณะกรรมการกองทุนตามคำสั่ง บมจ.กฟผ.ที่ ค.57/2549
คณะกรรมการกองทุนตามคำสั่ง บมจ.กฟผ.ที่ ค.15/2548
คณะกรรมการกองทุนตามคำสั่ง กฟผ.ที่ ค.19/2548
คณะกรรมการกองทุนตามคำสั่ง กฟผ.ที่ ค.110/2547
คณะกรรมการกองทุนตามคำสั่ง กฟผ.ที่ ค.75/2547
คณะกรรมการกองทุนตามคำสั่ง กฟผ.ที่ ค.64/2547
คณะกรรมการกองทุนตามคำสั่ง กฟผ.ที่ ค.51/2547
คณะกรรมการกองทุนตามคำสั่ง กฟผ.ที่ ค.14/2547
คณะกรรมการกองทุนตามคำสั่ง กฟผ.ที่ ค.120/2546
คณะกรรมการกองทุนตามคำสั่ง กฟผ.ที่ ค.20/2545
คณะกรรมการกองทุนตามคำสั่ง กฟผ.ที่ ค.97/2543
คณะกรรมการกองทุนตามคำสั่ง กฟผ.ที่ ค.34/2543
คณะกรรมการกองทุนตามคำสั่ง กฟผ.ที่ ค.24/2542
คณะกรรมการกองทุนตามคำสั่ง กฟผ.ที่ ค.100/2541
คณะกรรมการกองทุนตามคำสั่ง กฟผ.ที่ ค.71/2540
คณะกรรมการกองทุนตามคำสั่ง กฟผ.ที่ ข.73/2539

 

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ซึ่งจดทะเบียนแล้ว    (ฝ่ายบริหารการเงิน)        53 หมู่ 2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี  อาคาร ท.100 ชั้น 2 ห้อง 226

ผู้รับผิดชอบข้อมูล: นายมนัส เลาหบุตร (บช.10) โทร.65573, นางพัชรินทร์ วรแสงศรีจำเริญ (บช.9 ) โทร.65572       ผู้ดูแลเว็บไซต์: น.ส.พิทยนันท์ เย็นเป็นสุข (พช.6) โทร. 65537

จำนวนผู้เข้าชม Website   (ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 )                      ท่านสามารถรับชม Website ให้สวยงามด้วย 249137482 Firefox & appicns Chrome Google Chrome  

Mail EGAT | VPN Access นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล กฟผ.