ผลตอบแทนกองทุน

ปี

 

นโยบายการลงทุน

2565 นโยบายตราสารหนี้ นโยบายตราสารทุน นโยบายอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน นโยบายตราสารทุนต่างประเทศ
2564 นโยบายตราสารหนี้ นโยบายตราสารทุน นโยบายอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน นโยบายตราสารทุนต่างประเทศ
2563 นโยบายตราสารหนี้ นโยบายตราสารทุน นโยบายอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน  
2562 นโยบายตราสารหนี้ นโยบายตราสารทุน    
2561 นโยบายตราสารหนี้ นโยบายตราสารทุน    
2560 นโยบายตราสารหนี้ นโยบายตราสารทุน    
2559 นโยบายตราสารหนี้
นโยบายตราสารทุน    
2558 นโยบายตราสารหนี้
นโยบายตราสารทุน    
2557  นโยบายตราสารหนี้
นโยบายตราสารทุน
   

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ซึ่งจดทะเบียนแล้ว    (ฝ่ายบริหารการเงิน)        53 หมู่ 2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี  อาคาร ท.100 ชั้น 2 ห้อง 226

ผู้รับผิดชอบข้อมูล: นายมนัส เลาหบุตร (บช.10) โทร.65573, นางพัชรินทร์ วรแสงศรีจำเริญ (บช.9 ) โทร.65572       ผู้ดูแลเว็บไซต์: น.ส.พิทยนันท์ เย็นเป็นสุข (พช.6) โทร. 65537

จำนวนผู้เข้าชม Website   (ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 )                      ท่านสามารถรับชม Website ให้สวยงามด้วย 249137482 Firefox & appicns Chrome Google Chrome  

Mail EGAT | VPN Access นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล กฟผ.